verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp

Verplichte AOV voor zzp’ers, de 10 meest gestelde vragen en antwoorden

Er is lang gesproken over een verplichte AOV voor zzp’ers maar uiteindelijk hebben de sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid, dan toch een akkoord bereikt. Naar verwachting gaat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering rond 2024 in en wordt die door UWV uitgevoerd. Alle zelfstandigen zijn tot aan de AOW-leeftijd verplicht verzekerd. Uiteraard leven er veel vragen bij zzp’ers over de verplichte AOV. Aan de hand van de 10 meest gestelde vragen bieden we inzicht over hoe de zaken er nu voorstaan.

Hoe zijn de plannen voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers ontstaan?

De plannen om zzp’ers te verplichten om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten zijn ontstaan in het pensioenakkoord. In dit akkoord is afgesproken dat zelfstandig ondernemers zich verplicht moeten verzekeren tegen langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een aantal oppositiepartijen waren van mening dat er een “vangnet” moest komen voor zzp’ers in ruil voor steun voor pensioenplannen. 

Hoe zijn deze AOV plannen vormgeven?

De Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft zich in opdracht van de overheid gebogen over dit onderwerp en heeft een voorstel geformuleerd. Dit voorstel (bekend onder de naam “Keuze voor Zekerheid”) is nu ingediend bij Minister Koolmees van Sociale Zaken die zich hier verder over gaat buigen.

Welke doelgroep valt onder de plannen die in Keuze voor Zekerheid beschreven staan?

De verplichte verzekering is van toepassing op zelfstandigen die geen personeel in dienst hebben. Deze groep zal automatisch deelnemen aan deze verzekering om uitsluiting op basis van leeftijd, beroep of medische risico’s te voorkomen.

Hoe ziet deze verplichte verzekering voor zzp’ers er uit?

Zzp’ers betalen maandelijks een premie en krijgen in ruil hiervoor, ná het verstrijken van de wachttijd, 70% van hun laatstverdiende inkomen. Het maximaal te verzekeren bedrag is 30.000 euro per jaar wat neerkomt op een uit te keren maandelijks bedrag van 1650 euro bruto. Dit bedrag staat gelijk aan het wettelijk minimum inkomen. Tevens zal er hulp worden geboden om terug te keren in het arbeidsproces.   

Wat gaat deze verzekering kosten?

De hoogte van de premie zijn afhankelijk van een aantal keuzes die worden gemaakt:

  • Met betrekking tot het eigen risico kan er gekozen worden voor een periode van zes maanden, een jaar of twee jaar. Als een zzp’er géén keuze maakt, wordt er een standaard wachttijd van één jaar aangehouden.
  • De premie voor de verzekering is inkomensafhankelijk en zal neerkomen op zo’n 8% bij een wachttijd van één jaar. Hier komt wel een limiet aan. Zzp’ers zullen maandelijks hoogstens 200 euro bruto per maand kwijt zijn, een bedrag wat volgens de huidige wetgeving fiscaal aftrekbaar is. In de praktijk zal dit bedrag tussen de 85 en 150 euro per maand liggen.

Waarom is er besloten voor een verplichte AOV voor zzp’ers?

De keuze om zzp’ers te verplichten om een AOV af te sluiten wordt gezien als maatregel om zichzelf te beschermen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vastgesteld dat niet eens een kwart van alle zzp’ers een dergelijke verzekering heeft afgesloten met alle risico’s van dien. Daarnaast was er vaak sprake van uitsluiting door verzekeraars en werden er torenhoge premies in rekening gebracht. Bij een verplichte AOV wordt iedere zzp’er geaccepteerd. In de uitwerking van Stichting van de Arbeid staat het voorstel om de uitvoering onder te brengen bij het UWV en dat de premie voor de verzekering wordt afgedragen aan de Belastingdienst om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Welke regeling wordt getroffen voor zzp’ers die al een AOV hebben?

Als je als zzp’er al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt, ben je niet verplicht om de voorgestelde verzekering af te nemen. Voorwaarde is wel dat dit een volwaardige verzekering is met minimaal een vergelijkbare dekking heeft dan de verplichte verzekering.  

Is het mogelijk om je als zzp’er tegen een hoger bedrag te verzekeren?

Ja dit is mogelijk maar niet via deze verplichte verzekering. Als je een uitkering van 1650 euro bruto per maand te laag vindt, kun je voor jezelf een aanvullende verzekering afsluiten bij een particuliere verzekeraar. Zoals aangegeven kun je ook de volledige verzekering bij deze partij onderbrengen.     

Kunnen zzp’ers deze nieuwe kostenpost betalen?

Deze vraag is uiteraard per situatie verschillend en daardoor lastig te beantwoorden. Dit kan dan ook worden gezien als één van de grootste pijnpunten uit dit voorstel. De sociale partners die, verenigd in de Stichting van de Arbeid, het plan hebben vormgegeven, verwachten dat zzp’ers deze kosten zullen doorberekenen aan de opdrachtgevers. In de praktijk zal dit niet voor iedere zzp’er mogelijk zijn. Vooral de zzp’ers met minder inkomen zullen dit als struikelblok ervaren omdat zij vaak al moeite genoeg hebben om aan opdrachten te komen.     

Wanneer gaat deze regeling in?

In 2024. Er is immers tijd voor nodig om zo’n voorstel uit te werken en hiervoor een aantal wetswijzigingen door te voeren. Dat er een verplichte AOV voor zzp komt, is wel zeker. Voor de zomer komt het kabinet met een eigen voorstel maar de verwachting is dat dit voorstel in grote lijnen zal overeenkomen met de uitwerking van Stichting van de Arbeid. Minister koolmees ziet deze “Keuze voor Zekerheid” dan ook als grote stap.